สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

            วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย อินทรธิราช นายกอบต.นาพู่ มอบหมายให้ นายวสันต์ ธุระพระ รองนายกฯ นางเพ็ญนภา หลวงชาญ เลขานุการนายกฯ นายทองหอม บุญรวม ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จำนวน 50 คน ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาพู่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้พัฒนาทักษะการดูแลตนเอง และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการจัดสวัสดิการของรัฐ ตลอดจนทักษะในการฝึกอาชีพ ณ อบต.นาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี177432