สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

P03 1 1นางยุภาพร เจริญสุข

ปลัด อบต.นาพู่ ระดับกลาง

099-0519636

P03 1 1น.ส.ขวัญนภา เวียงอินทร์

รองปลัด อบต.นาพู่ ระดับต้น

089-4175243

P03 1 1นายบัณฑิต นิลกำเนิด

หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น

093-3251019

P03 1 1นางอมร ธรรมฤทธิ์

ผอ.กองคลัง ระดับต้น

093-5811968

P03 1 1นายศุภชัย ฝัดวิเศษ

ผอ.กองช่าง ระดับต้น

093-3239024

P02 1

นายชากล้า กองสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น

062-4169577

manตำแหน่งว่าง

ผอ.กองสวัสดิการสังคม ระดับต้น

-