สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

1 วิสัยทัศน์ (Vission) “เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ รู้ค่าการศึกษา พัฒนาสุขภาพอนามัย

1.1 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

1. สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพ

2. จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของประชาชน

3. สนับสนุนให้มีโอกาสเข้าหาแหล่งเงินทุน โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย

2.1.2 แนวทางการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

1. ก่อสร้างถนน พร้อมปรับปรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและเพียงพอ

2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ขุดลอกลำห้วยตื้นเขิน พร้อมปรับปรุง บำรุงรักษา

3. ขยายไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และไฟฟ้าสาธารณะพร้อมปรับปรุง บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

4. พัฒนาระบบจราจรพร้อมปรับปรุง บำรุงรักษา และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาจราจร

5. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของ อบต.

6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน

2.1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการรู้ค่าการศึกษา

1. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กและเยาวชน

3. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

2.1.4 แนวทางการพัฒนาสุขภาพอนามัย

1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน

2. สนับสนุนการป้องกัน และควบคุมโรค

3. รักษาสุขภาพให้แก่ประชาชน

4. ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย

เป้าประสงค์

(1) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(2) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร

(3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.

(4) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา

(5) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา

(6) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(7) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี

(8) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

(9) สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก

(10) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

(11) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส

(12) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหา

(13) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ

(14) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

(15) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(16) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน

(17) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(18) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

(19) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช

(20) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(23) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(24) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ

(25) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(26) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

(27) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

(28) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม

(29) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีความเท่าเทียมในการรับสวัสดิการแห่งรัฐ

(30) ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ตัวชี้วัด

(1) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง

(2) ประชาชนในตำบลนาพู่มีรายได้เพิ่มขึ้น

(3) โรงเรียน สพฐ. 5 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม

(4) ศพด. 7 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบบริหารจัดการ

(5) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

(6) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน

(7) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น

(8) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

(9) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน

(10) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 5%

(11) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 17 หมู่บ้าน

(12) กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี

(13) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 17 หมู่บ้าน

(14) จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(15) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 17 หมู่บ้าน

(16) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ

(17) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 17 หมู่บ้าน

(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 17 หมู่บ้าน

(19) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 17 หมู่บ้าน

(20) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น17 หมู่บ้าน

(21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 17 หมู่บ้าน

(23) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 17 หมู่บ้าน

(24) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล 17 หมู่บ้าน

(25) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

(26) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า

(27) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 17 หมู่บ้าน

(28) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 17 หมู่บ้าน

(29) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การประกอบอาชีพ และมีความเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปในสังคม

(30) การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม