สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

P02 1นายบุญส่ง ศรียางคุย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
ติดต่อ : 094-5122475

P02 1นางกฤษณา ทีปกรกุล

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
ติดต่อ : 099-3982629

P02 1นางยุภาพร เจริญสุข

เลขานุการสภา อบต.นาพู่
ติดต่อ : 099-0519636

P02 1นายบุญส่ง ศรียางคุย

ส.อบต. ม.1
ติดต่อ : 094-5122475

P02 1นายณรงศักดิ์ โสมงคล

ส.อบต. ม.2
ติดต่อ : 061-5136563

P02 1นางเครือวัลย์ วิเศษเพ็ง

ส.อบต. ม.3
ติดต่อ : 082-2292465

P02 1นายทองคูณ กลางยศ

ส.อบต. ม.4
ติดต่อ : 093-5137455

P02 1นายเลิศพงษ์ สิมมาหลวง

ส.อบต. ม.5
ติดต่อ : 093-4168549

P02 1นางสาวละมัย ภูริศรี

ส.อบต. ม.6
ติดต่อ : 061-0485135

P02 1นายสมบัติ ซุยเสนา

ส.อบต. ม.7
ติดต่อ : 086-1734889

P02 1นายศักดา ด่านพรม

ส.อบต. ม.8
ติดต่อ : 084-5136752

P02 1นางโสดาวรรณ์ ศรีบุญมี

ส.อบต. ม.9
ติดต่อ : 098-2290112

P02 1นายจันทร์ธร เวียงหลวง

ส.อบต. ม.10
ติดต่อ : 087-8661311

P02 1นายไพบูลย์ รัตนคุณ

ส.อบต. ม.11
ติดต่อ : 093-2409931

 

P02 1นางวาสนา ร่มวาปี

ส.อบต. ม.12
ติดต่อ : 091-3591996

P02 1นายสมใจ ศักดิ์อุบล

ส.อบต. ม.13
ติดต่อ : 061-0631549

P02 1นายสุริยันต์ ภิญโญ

ส.อบต. ม.14
ติดต่อ : 092-4740793

 

P02 1นายวิบูลย์ศิล โสดาวิชิต

ส.อบต. ม.15
ติดต่อ : 063-6603609

P02 1นางกฤษณา ทีปกรกุล

ส.อบต. ม.16
ติดต่อ : 099-3982629

 

P02 1นายใจสัตย์ ขันตรีสะพังหลวง

ส.อบต. ม.17
ติดต่อ : 081-9547256