สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

P02 1

นายชากล้า กองสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น

สายด่วน: 062-4169577

P08 2

น.ส.ลฎาภา ละชินลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าหน่วยบริการอนามัยนาพู่)

P02 1

จ.อ.จักรพงษ์ ดาลาด

พยาบาลเทคนิค
ชำนาญงาน

P02 1น.ส.แสงฤทัย กองสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

P02 1ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

P08 2

น.ส.พรทิพา บุตตะราช

ผช.จพง.การเงินและบัญชี (คว.)

P02 1

น.ส.สัญธิยา พจนสิทธิ์

คนงานทั่วไป

P02 1

นายประคอง ธุระพระ

คนงานทั่วไป

P02 1

นางวาสนา เวียงอินทร์

คนงานทั่วไป (งานแพทย์แผนไทย)