สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

P02 1นายชากล้า กองสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับต้น

สายด่วน : 062-4169577

P02 1

นายศุภจิตต์ เฮารัง

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านหลวง

P08 2

น.ส.นิธิมา คลังชำนาญ

พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

P02 1

จ.อ.ณัฐพงศ์ สิงห์สาธร

พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

P08 2

นายสุรพงศ์ หล้าคอม

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

P02 1

 นางบุศยาการย์ ภูชาดึก

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
อาวุโส

P02 1

น.ส.รัชญาพร แก้วใสย์

จพง.ทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน

P02 1ตำแหน่งว่าง

นักกายภาพบำบัด
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

P02 1ตำแหน่งว่าง

แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

P02 1

นายวิทยา แก้วเชียงหวาง

ผช.นวก.เงินและบัญชี (คว.)

P02 1

นางบรรจงจิต ด่านพรม

ผช.จพง.ธุรการ (คว.)

P02 1

นางปรารถนา แก้วเชียงหวาง

คนงานทั่วไป (งานแพทย์แผนไทย)

P02 1

นายอดุลย์ ธงไชย

คนงานทั่วไป