สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

P02 1นายบัณฑิต นิลกำเนิด

หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น

093-3251019

P02 1ตำแหน่งว่าง

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

P02 1ตำแหน่งว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

P02 1ตำแหน่งว่าง

นิติกร
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

P02 1นางสาวกันยรัตน์ สิมมาหลวง

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

P02 1ตำแหน่งว่าง

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

P02 1จ.อ.สาคร หารินไสล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

P02 1ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

P02 1น.ส.สมสนุก หารินไสล

ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

P02 1นางจินตนา พาวเวลล์

ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

P02 1น.ส.สุพรรษา โสดาวิชิต

ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

P02 1น.ส.สุพรรษา วงหาริมาตย์

ครู

P02 1น.ส.นุชจริน มะเกลือป่า

ครู

P02 1นางเพ็ญพร ปรางค์ชัยภูมิ

ครู

P02 1นางเกษร โทแก้ว

ครู

P02 1นางสาวอุมากร สิทธิมงคล

ครู

P02 1นางสาวนัฐติยา บานชื่น

ครู

P02 1นางสาวเรวดี ชอบบุญ

ครู

P02 1น.ส.พรรณประภา รอบคอบ

นักทรัพยากรบุคคล
ลูกจ้างประจำ

P02 1ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

P02 1นางปิยวรรณ ชาวหลวง

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ (คว.)

P02 1น.ส.วรรณภา ศรีจันทร์

ผช.จพง.ธุรการ (คว.)

P02 1นายนำพงศ์ ศรีสร้างคอม

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (คว.)

P02 1ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (คว.)

P02 1น.ส.สุรี เสนาเจริญ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

P02 1น.ส.ธัญยธรณ์ มนตรีโพธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คว.)

P02 1น.ส.ทัศน์วรรณ จิกจักร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

P02 1ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คว.)

P02 1

นางลดาชาติ บุญมี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คว.)

P02 1

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คว.)

P02 1น.ส.วรรณวิภา บุบผาโสภา

ผู้ดูแลเด็ก (ทป.)

P02 1

นางอินทร์ ผาภูธร

ผู้ดูแลเด็ก (ทษ.)

P02 1ตำแหน่งว่าง

ผู้ดูแลเด็ก (ทษ.)

P02 1น.ส.ศรีนวล สร้างช้าง
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)

P02 1น.ส.ชลดา ธาตุไพบูลย์

คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)

P02 1น.ส.กัญญาพัชร นรสิงห์

คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)

P02 1นายสุรศักดิ์ ชัยนนท์
พนง.ขับรถยนต์ (ทั่วไป)

P02 1นายพิชญ สุขวงศ์
คนงานทั่วไป

P02 1นายวุฒิชัย แก้วชิน

พนักงานขับรถยนต์ (ทษ.)

P02 1ตำแหน่งว่าง

พนักงานขับรถยนต์ (ทป.)

P02 1ตำแหน่งว่าง

พนักงานขับรถยนต์ (ทป.)