สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูล Content แบบตาราง

สามารถเพิ่มรายละเอียดของตารางได้จากเมนูของ Editor ใน Conetnt โดยกำหนด Row และ Cell ของตาราง และสามารถปรับสี ขนาดเส้นกรอบตารางและระยะห่างของตารางได้จาก Options ของเทมเพลต

 

หัวข้องาน รายการ ชื่อ - นามสกุล
1. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 1 นาย ขยันดี เงินมา
2. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 2 นาย ขยันดี เงินมา
3. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 3 นาย ขยันดี เงินมา
4. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 4 นาง สวัสดี วันจันทร์
5. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 5 นาง สวัสดี วันจันทร์
6. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 6 นาย ขยันดี เงินมา
7. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 7 นาย ขยันดี เงินมา
8. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 8 นาง สวัสดี วันจันทร์
9. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 9 นาง สวัสดี วันจันทร์
10 ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 10 นาง สวัสดี วันจันทร์
11. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 11 นาย ขยันดี เงินมา
12. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 12 นาง สวัสดี วันจันทร์
13. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 13 นาย ขยันดี เงินมา
14. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 14 นาง สวัสดี วันจันทร์
15. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 15 นาง สวัสดี วันจันทร์
16. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 16 นาง สวัสดี วันจันทร์
17. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 17 นาย ขยันดี เงินมา
18. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 18 นาง สวัสดี วันจันทร์
19. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 19 นาย ขยันดี เงินมา
20. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 20 นาง สวัสดี วันจันทร์